GRATIS VERZENDING VANAF 120€

Privacybeleid

Artikel 1. Presentatie van de site

De gebruikers van de site cortenplus.nl worden geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en monitoring ervan:

Eigenaar: Coastal Venture LLC

Bedenker: Coastal Venture LLC

Publicatiemanager: Coastal Venture LLC

Webmaster: Coastal Venture LLC

Gastheer: 1&1 IONOS SARL, 7, place de la Gare BP 70109, 57201 Sarreguemines Cedex

Artikel 2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site cortenplus.nl impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site cortenplus.nl worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door Coastal Venture LLC, die dan zal proberen om de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers te communiceren.

De site cortenplus.nl wordt regelmatig bijgewerkt door Coastal Venture LLC. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin van toepassing op de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

Artikel 3. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site cortenplus.nl is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Coastal Venture LLC streeft ernaar om de site cortenplus.nl zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site cortenplus.nl wordt louter ter informatie gegeven en is onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de site cortenplus.nl niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Artikel 4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

Artikel 5. Intellectuele eigendom en vervalsingen

Coastal Venture LLC is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Coastal Venture LLC.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd.

Artikel 6. Beperkingen van aansprakelijkheid

Coastal Venture LLC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de cortenplus.nl-site, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

Coastal Venture LLC kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site cortenplus.nl.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Coastal Venture LLC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wet die van toepassing is in de Verenigde Staten, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt Coastal Venture LLC zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium. (tekst, fotografie…).

Artikel 7. Beheer van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de site cortenplus.nl kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site cortenplus.nl, de toegangsprovider van de gebruiker, de het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

Coastal Venture LLC verzamelt in ieder geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site cortenplus.nl. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site cortenplus.nl wordt dan op de hoogte gebracht van de verplichting deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de cortenplus.nl site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de overname van Coastal Venture LLC en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website cortenplus.nl.

De databases zijn beschermd door de bepalingen met betrekking tot de rechtsbescherming van databases.

Artikel 8. Hypertekstlinks en cookies

De site cortenplus.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, met toestemming van Coastal Venture LLC. Coastal Venture LLC heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Het browsen op de site cortenplus.nl kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandje rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de conserveringsregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling

Elk geschil in verband met het gebruik van de site cortenplus.nl valt onder de Amerikaanse wetgeving. Exclusieve jurisdictie wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Lewes, Verenigde Staten.

Artikel 10. Begrippenlijst

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is".